cze 152012
 

W rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. (Dz. U. 2004 Nr 180, poz. 1860, z późn. zm.) określono programy oraz terminy ważności szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

W tabeli przedstawiono zestawienie terminów ważności szkoleń bhp w zależności od zajmowanego stanowiska:

WAŻNOŚĆ SZKOLEŃ

Lp.

Rodzaj szkolenia

Stanowisko

Okres ważności

1

Szkolenie wstępne

Kierownicze

6 miesięcy

inż-tech, adm-biur, robotnicze

1 rok

2

Szkolenia okresowe

Pracodawca oraz inne osoby kierujące pracownikami

5 lat

Inżynieryjno-techniczne

5 lat

Administracyjno-biurowe

6 lat

Robotnicze

3 lata

Robotnicze wykonujące prace szczególnie niebezpieczne np. prace na wysokoścu

1 rok

 
Opracowanie: Daria Heising
Źródło: http://isap.sejm.gov.pl
cze 152012
 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2012 r. (Dz. U. 2012 Nr 0, poz. 482) zmianie uległo rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad oraz trybu uznawania zdarzenia za wypadek w drodze do pracy lub z pracy, sposobu jego dokumentowania, wzoru karty wypadku w drodze do pracy lub z pracy oraz terminu jej sporządzania (Dz.U. 2002 Nr 237, poz. 2015). W rozporządzeniu określono  nowy wzór karty wypadku w drodze do pracy lub z pracy, który obowiązuje od 7 maja 2012 r.

Opracowanie: Daria Heising
Źródło: www.rcl.gov.pl
cze 152012
 

Zgodnie z obwieszczeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej opublikowanym w Monitorze Polskim w dniu 7 marca 2012 r. (M.P. 2012 poz. 127) w okresie od 1 kwietnia 2012 r. do dnia 31 marca 2013 r. kwoty jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej, o których mowa w art. 14 ust. 1-4 i art. 12 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (tekst jedn.: Dz. U. 2009 Nr 167, poz. 1322 z późn. zm.) – zwanej dalej „ustawą” wynoszą:

  • 680 zł za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu (art. 12 ust. 1 ustawy);
  • 680 zł za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu, z tytułu zwiększenia tego uszczerbku co najmniej o 10 punktów procentowych (art. 12 ust. 2 ustawy);
  • 11.898 zł z tytułu orzeczenia całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji ubezpieczonego (art. 12 ust. 3 ustawy);
  • 11.898 zł z tytułu orzeczenia całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji wskutek pogorszenia się stanu zdrowia rencisty (art. 12 ust. 4 ustawy);
  • 61.191 zł, gdy do jednorazowego odszkodowania uprawniony jest małżonek lub dziecko zmarłego ubezpieczonego lub rencisty (art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy);
  • 30.596 zł, gdy do jednorazowego odszkodowania uprawniony jest członek rodziny zmarłego ubezpieczonego lub rencisty inny niż małżonek lub dziecko (art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy);
  • 61.191 zł, gdy do jednorazowego odszkodowania uprawnieni są równocześnie małżonek i jedno lub więcej dzieci zmarłego ubezpieczonego lub rencisty, oraz 11.898 zł z tytułu zwiększenia tego odszkodowania przysługującego na każde z tych dzieci (art. 14 ust. 2 pkt 1 ustawy);
  • 61.191 zł, gdy do jednorazowego odszkodowania uprawnionych jest równocześnie dwoje lub więcej dzieci zmarłego ubezpieczonego lub rencisty, oraz 11 898 zł z tytułu zwiększenia tego odszkodowania przysługującego na drugie i każde następne dziecko (art. 14 ust. 2 pkt 2 ustawy);
  • 11.898 zł, gdy obok małżonka lub dzieci do jednorazowego odszkodowania uprawnieni są równocześnie inni członkowie rodziny zmarłego ubezpieczonego lub rencisty, każdemu z nich niezależnie od odszkodowania przysługującego małżonkowi lub dzieciom (art. 14 ust. 3 ustawy);
  • 30.596 zł, gdy do jednorazowego odszkodowania uprawnieni są tylko członkowie rodziny inni niż małżonek lub dzieci zmarłego ubezpieczonego lub rencisty, oraz 11.898 zł z tytułu zwiększenia tego odszkodowania przysługującego na drugiego i każdego następnego uprawnionego (art. 14 ust. 4 ustawy).
Opracowanie: Daria Heising
Źródło: www.rcl.gov.pl