Zgodnie z kodeksem pracy: „Nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada on wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy (…)

Kto, będąc odpowiedzialnym za stan bezpieczeństwa i higieny pracy albo kierując
pracownikami lub innymi osobami fizycznymi, nie przestrzega przepisów lub zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, podlega karze grzywny od 1.000 zł do 30.000 zł.”

  •  Nasza firma oferuje szkolenia wstępne i okresowe BHP dla:

» pracodawców oraz innych osób kierujących pracownikami,
» pracowników inżynieryjno-technicznych,
» pracowników administracyjno-biurowych,
» pracowników zajmujących stanowiska robotnicze,
» pracowników zajmujących stanowiska robotnicze (wykonujących prace szczególnie niebezpieczne, np. praca na wysokości).

  • Wszystkie szkolenia przeprowadzane są przy wykorzystaniu nowoczesnego sprzętu audiowizualnego oraz autorskich wykładów połączonych z ćwiczeniami, podczas których kursanci czynnie uczestniczą w zajęciach.
  •   Dla pracodawców, innych osób kierujących pracownikami oraz pracowników zajmujących stanowiska administracyjno-biurowe oferujemy szkolenia okresowe BHP w formie e-learningu- rewolucyjna metoda, nie wymagająca obecności wykładowcy, odbywająca się za pośrednictwem Internetu bądź poczty pod stałą opieką konsultanta.
  •   Dla kadry kierowniczej nasza firma oferuje kurs z metodyki szkolenia osób dorosłych, którego celem jest nabycie kwalifikacji oraz umiejętności właściwego przekazywania wiedzy w trakcie szkolenia wstępnego (instruktażu stanowiskowego) nowo zatrudnionym pracownikom.
  • Po odbytym szkoleniu każdy z uczestników otrzymuje zaświadczenie o ukończonym szkoleniu.