paź 102012
 

Dnia 14 czerwca 2012 opublikowano rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 maja 2012 r., które wprowadziło zmiany w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie chorób zawodowych (Dz. U. 2009, Nr 105, poz. 869).

Wskutek dokonanych zmian podejrzenie choroby zawodowej można zgłosić nie tylko właściwemu państwowemu powiatowemu inspektorowi sanitarnemu i właściwemu okręgowemu inspektorowi pracy, ale również:

  • właściwemu państwowemu granicznemu inspektorowi sanitarnemu,
  • właściwemu państwowemu wojewódzkiemu inspektorowi sanitarnemu,
  • właściwemu państwowemu inspektorowi sanitarnemu, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 212, poz. 1263 z późn. zm.),
  • właściwemu komendantowi wojskowego ośrodka medycyny prewencyjnej,
  • właściwemu inspektorowi wojskowego ośrodka medycyny prewencyjnej,

którzy dalej w przepisie określani są mianem „właściwy państwowy inspektor sanitarny”.

W znowelizowanym rozporządzeniu § 4 otrzymał brzmienie: właściwy państwowy inspektor sanitarny, który otrzymał zgłoszenie podejrzenia choroby zawodowej, wszczyna postępowanie, a w szczególności kieruje pracownika lub byłego pracownika, którego dotyczy podejrzenie, na badanie w celu wydania orzeczenia o rozpoznaniu choroby zawodowej albo o braku podstaw do jej rozpoznania, do jednostki orzeczniczej I stopnia.

W nowym brzmieniu przepisu jednostkami orzeczniczymi I stopnia są:

  • poradnie chorób zawodowych wojewódzkich ośrodków medycyny pracy,
  • kliniki i poradnie chorób zawodowych uniwersytetów medycznych (akademii medycznych),
  • poradnie chorób zakaźnych wojewódzkich ośrodków medycyny pracy albo przychodnie i oddziały chorób zakaźnych poziomu wojewódzkiego – w zakresie chorób zawodowych zakaźnych i pasożytniczych,
  • podmioty lecznicze, w których  nastąpiła hospitalizacja – w zakresie rozpoznawania chorób zawodowych u pracowników hospitalizowanych z powodu wystąpienia ostrych objawów choroby.

Inne jest także ujęcie jednostek orzeczniczych II stopnia. W znowelizowanym przepisie są nimi instytuty badawcze w dziedzinie medycyny pracy.

Zmiany dokonano również w § 6 ust. 2 pkt. 4, który otrzymał brzmienie: czynników o działaniu rakotwórczym – substancje chemiczne, ich mieszaniny, czynniki lub procesy technologiczne o działaniu rakotwórczym lub mutagennym określone w przepisach wydanych na podstawie art. 222 § 3 ustawy z dnia 23 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy oraz pierwotną lokalizację nowotworu i okres latencji.

W rozporządzeniu znowelizowano jeszcze § 6 ust. 3 pkt. 3, ust. 5 pkt. 4 i 5, ust. 6, § 7 ust. 3, § 8 ust. 2-4 oraz § 9, w których to zmieniono zapis „właściwy państwowy powiatowy inspektor sanitarny” na „właściwy państwowy inspektor sanitarny”.

Sorry, the comment form is closed at this time.